Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Czarnowąsach

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowąsach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowąsach
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-920 Opole, Wolności
 • Telefon/fax: tel. 505803994, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnowąsach
  Wolności 17
  45-920 Opole, woj. opolskie
  tel. 505803994, , fax. -
  REGON: 531669278
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ospczarnowąsy.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP w Czarnowąsach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego. 2. Szczegółowy opis pojazdu, wymagane wyposażenie, parametry graniczne, warunki gwarancji, serwisu, szkolenia, zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ. 3. Wyspecyfikowany przedmiot zamówienia, którego warunki graniczne zostały określone w Załącznikach Nr 1i 2 do SIWZ musi posiadać rok produkcji min. 2020 na pojeździe bazowym, nowym bez przebiegu. 4. Przedmiot zamówienia musi być kompletny pod względem wymagań Zamawiającego określonych odpowiednio w Załącznikach Nr1i 2 do SIWZ i po przekazaniu Zamawiającemu gotów do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych. 5. Wykonawca zobowiązany będzie, w dniu dokonania odbioru, do przeprowadzenia w siedzibie Wykonawcy szkolenia z zakresu obsługi podstawowej dostarczonego pojazdu oraz sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną