Zakup oraz dostawa mebli na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2018-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.opole.uw.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oraz dostawa mebli na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, montażem i ustawieniem nowych, nieużywanych, pełnowartościowych, niewadliwych, dopuszczonych do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolnych od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążonych prawami osób trzecich, mebli na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Szczegółowy zakres dostawy, opis parametrów mebli i wyposażenia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentów, potwierdzających spełnienie przez materiały użyte na meble wymagań określonych przez Zamawiającego zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 3 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia. Dotyczy to zarówno płyt meblowych jak i tkanin mebli tapicerowanych (w danej grupie cenowej). Nogi regałów, szaf, biurek wyposażone muszą być w stopki umożliwiające poziomowanie. Po zmontowaniu i ustawieniu mebli Zamawiający wskaże miejsca wykonania otworów przelotowych w blatach stanowisk komputerowych i innych elementach wyposażenia wnętrza. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 39130000-2 - meble biurowe CPV 39110000 -6 - siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną