Zakup mebli biurowych i laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2020-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mebli biurowych i laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup mebli biurowych i laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części: 1.1. Część nr 1: Zakup mebli biurowych wraz z montażem do obiektu przy ul. Kominka 6 zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ. 1.2. Część nr 2: Zakup mebli laboratoryjnych wraz z montażem i instalacją do obiektu przy ul. Kominka 6 zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ. 1.3. Część nr 3: Zakup krzeseł konferencyjnych z pulpitem dla Wydziału Ekonomicznego zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ. 1.4. Część nr 4: Zakup szaf dla Biblioteki zgodnie z załącznikiem nr 1D do SIWZ. 1.5. Część nr 5: Zakup wózków transportowo -zabiegowych dla Wydziału Lekarskiego zgodnie z załącznikiem nr 1E do SIWZ. 1.6. Część nr 6: Zakup krzeseł laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego zgodnie z załącznikiem nr 1F do SIWZ. 1.7. Część nr 7: Zakup mebli laboratoryjnych wraz z montażem i instalacją dla Wydziału Lekarskiego zgodnie z załącznikiem nr 1G do SIWZ. 2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. 3. Wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest dostarczenie wraz z montażem (dot. części nr 1, 3-6) oraz dostarczenie wraz z montażem i instalacją (dot. części nr 2 i 7) przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 3.1Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w dni robocze. 3.2 Dniem roboczym są dni od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej [ 8.00 ] do piętnastej [ 15.00 ] z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustanowionych przez władze Zamawiającego jako dni wolne od pracy. 3.3 W przypadku, gdy ostatni dzień terminu wykonania przedmiotu zamówienia przypada w dniu nie będącym dniem roboczym, wówczas terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest następny dzień będący dniem roboczym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39180000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną