Zakup i dostawa sterylizatora wraz z wyposażeniem

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryc ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryc
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2018-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryc
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 000294303
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sterylizatora wraz z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa zainstalowanie i uruchomienie sterylizatora parowego wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu, oraz szkolenie personelu Zamawiającego wraz z prezentacją w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, obsługi i serwisu tj. sterylizatora parowego – 6 jedn. wsadu, myjni dezynfektora, stacji uzdatniania wody, systemu komputerowego oraz pozostałego wyposażenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną