Zakup i dostawa sprzętu medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2020-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu medycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę wraz z przeszkoleniem w zakresie użytkowania sprzętu medycznego celem wyposażenia Oddziałów Szpitalnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach programu pn. „Podniesienie efektywności diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów, poprzez zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu” zgodnie z wykazem parametrów technicznych urządzeń opisanych w Załącznikach nr 1A/1B/1C/1D do formularza ofertowego stanowiącego integralną część specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Wykonawca dostarczy sprzęt medyczny na wskazany Oddział Szpitalny. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. Zadanie 1 – Kardiomonitor; zadanie 2 – Respirator; Zadanie 3 - Monitor przenośny; Zadanie 4 - Kardiomonitor transportowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną