Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Opolu (KP Zawadzkie)

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-077 Opole, ul. Korfantego
 • Telefon/fax: tel. 478612670, 478642670, 478612673, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole, woj. opolskie
  tel. 478612670, 478642670, 478612673, , fax. -
  REGON: 53112570400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Opolu (KP Zawadzkie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego szczegółowo określonego w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do wzoru umowy, będącego integralną częścią SIWZ. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzęt ma być nie starszy niż sześć miesięcy od daty produkcji i pakowany w oryginalnym bezzwrotnym opakowaniu producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną