„Zakup i dostawa serwera z usługą migracji MPI”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2020-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup i dostawa serwera z usługą migracji MPI”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja w siedzibie Zamawiającego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących dostaw i usług: Dostawa serwera zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ. System MPI jest obecnie zainstalowany u Zmawiającego, usługa dotyczy zainstalowania nowej wersji MPI opartej na dokerach i wykonanie poniższych czynności: Poprawne zainstalowanie maszyny wirtualnej na dostarczonym serwerze na potrzeby oprogramowania MPI – Medyczny Portal Informacyjny. Zainstalowanie oprogramowania MPI w maszynie wirtualnej, konfiguracja zainstalowanego oprogramowania MPI, oraz pełna migracja danych z obecnie uruchomionego MPI.(Zamawiający posiada licencje na oprogramowanie MPI). Konfiguracja MPI musi umożliwiać Przepływy danych pomiędzy posiadanym przez Zamawiającego systemem AMMS Asseco i instalowanym Medycznym Portalem Informacyjnym w pełnym zakresie:- kontrahentów, pacjentów, rejestracji, dokumentacji, ankiet, wywiadów lekarskich, deklaracji POZ, zgód, pomiarów, recept, konfiguracji, Zamawiający wymaga, aby migracja została wykonana w dni urzędowo wolne od pracy w godzinach wieczornych i nocnych; Zapewnienie bezpośredniego wsparcia technicznego dla oprogramowania MPI (w szczególności poprzez konfigurację i administrację migrowanego oprogramowania w przypadkach jego niewłaściwej pracy i eksploatacji) w okresie pierwszych trzydziestu dni roboczych produkcyjnej eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną