Zakup i dostawa leków

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2020-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ z podziałem na 6 pakietów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części/pakietów. Zamawiający nie ogranicza liczby pakietów, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. PAKIET 1 Toksyna botulinowa fiolki po 500 j.m: w ilości 140 fiolek; PAKIET 2 Toksyna botulinowa typ A fiolki po 100 j.m.; PAKIET 3 Leki; PAKIET 4 Leki; PAKIET 5 Leki; PAKIET 6 Leki. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia - maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30% w przypadkach nietolerancji leku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną