Zakup i dostawa immunoglobuliny

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryc ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryc
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryc
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 000294303
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa immunoglobuliny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa immunoglobuliny do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania: ZADANIE 1 - Immunoglobuliny ludzkie (leczenie m. in. wieloogniskowej neuropatii ruchowej); ZADANIE 2 - Immunoglobuliny ludzkie (leczenie m. in. przewlekłej polineuropatii demielinizacyjnej); ZADANIE 3 - Immunoglobuliny ludzkie (zastosowanie między innymi w miastenii). Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia - maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dane zadanie, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30%. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Zamawiający do każdej dostawy dokonanej na podstawie zamówienia cząstkowego, będzie wymagał e-mailem elektroniczną wersję faktury w formacie kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem komputerowym AMMS – (formaty kompatybilne np. DATA-FARM, MALICKI lub ASSECO). Wykonawca gwarantuje okres ważności leków wynoszący min 6 m-cy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną