Zakup aparatury medycznej – termocyklera dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup aparatury medycznej – termocyklera dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup aparatury medycznej – termocyklera dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. 3. Wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem oraz szkoleniem dla minimum 2 osób z zakresu obsługi przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w przedmiotowej SIWZ. 4. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela minimum dwudziestocztero- [ 24 ] miesięcznej gwarancji. 5. Okres gwarancji wskazany w pkt. 4 jest terminem minimalnym. Wykonawca w Formularzu ofertowym, tj.: w załączniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej Formularzem ofertowym, może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, jednak nie dłuższy niż trzydzieści sześć [ 36 ] miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną