Zakup 2 sztuk respiratorów dla SP ZOZ MSWiA w Opolu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 77 4011100 , fax. 77 4011121
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu
  ul. Krakowska 44
  45-075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4011100, fax. 77 4011121
  REGON: 53116351500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswia.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 2 sztuk respiratorów dla SP ZOZ MSWiA w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 sztuk respiratorów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 1.1 do SIWZ. 3. Dostarczony sprzęt winien być fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użycia bez żadnych dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. 4. Dostarczony sprzęt winien być dopuszczony do obrotu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 876 z póź.zm.) i przepisami obowiązującymi w krajach UE. 5. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji i przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi użytkowania przedmiotu zamówienia przy jego instalacji. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego na koszt i ryzyko własne, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. Potwierdzenie dostawy przedmiotu zamówienia nastąpi z momentem podpisania „protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną