Wymiana poszycia dachów oraz prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dostawa materiałów – wykręcaki ze słomy żytniej

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-835 Opole, ul. Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 77 4572349, 4743021 , fax. 77 4572349, 4743021
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
  ul. Wrocławska 174
  45-835 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4572349, 4743021, fax. 77 4572349, 4743021
  REGON: 27718000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: muzeumwsiopolskiej.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Jednostka Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana poszycia dachów oraz prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dostawa materiałów – wykręcaki ze słomy żytniej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana poszycia dachów i prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dostawa materiałów – wykręcaki słomiane ze słomy żytniej”. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie poszycia dachów oraz prac konserwatorskich na następujących obiektach: 1) Stodoła z Rudziczki MWO/B-32 – dach o pow. 390,00 m², poszycie na połaciach szyte „na gładko”, z żytnich wykręcaków układanych kłosami w dół. Wykończenie kalenicy proste, z naprzemiennie układanych wykręcaków tworzących delikatny „schodek”, typowy dla strzech z regionu nyskiego. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starego pokrycia wraz z jego utylizacją, pokrycie dachu nową strzechą „na gładko”, wykończenie kalenicy oraz założenie wiatrownic. Wiatrownice należy jednostronnie przestrugać i zaimpregnować przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo. Wiatrownice o wymiarach 0,025 m x 0,16 m x 8,10 m x 4 szt. Na jednej połaci 14 rzędów łat, rozstaw łat średnio co 48 cm. Ponadto do naprawy przewidziane są tynki gliniane ścian szkieletowych drewnianych (szachulec) w ilości 85,0 m². Gliniany tynk zewnętrzny należy bądź skuć do czystych strychulców (w miejscach luźnego tynku), bądź uzupełnić ubytki odpowiednio spreparowaną schudzoną gliną (zawierającą sieczkę z dodatkiem piasku). Całość tynków pobiałkować płynnym wapnem gaszonym. Wykręcaki, deski i papa stanowić będą materiał własny wykonawcy. Glinę i wapno zabezpieczy zamawiający na własny koszt. 2) Chałupa Stary Las 61 MWO/B-7 – dach o pow. 294,00 m², poszycie na połaciach szyte „na gładko”, z żytnich wykręcaków układanych kłosami w dół; wykończenie linii pionowych przy wiatrownicach (oba szczyty) z pojedynczego rzędu „schodków”, czyli snopków ułożonych kłosami w górę. Wykończenie kalenicy proste, z naprzemiennie układanych wykręcaków, tworzących delikatny „schodek”, typowy dla strzech z regionu nyskiego. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starego pokrycia wraz z jego utylizacją, pokrycie dachu nową strzechą „na gładko”, wykończenie kalenicy oraz założenie wiatrownic. Wiatrownice należy jednostronnie przestrugać i zaimpregnować przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo. Wiatrownice o wymiarach 0,025 m x 0,16 m x 7,60 m x 4 szt. Na jednej połaci 14 rzędów łat, rozstaw łat średnio co 46 cm. Wykręcaki, deski i papa stanowić będą materiał własny wykonawcy. b) dostawę materiałów loco Muzeum – wykręcaki słomiane ze słomy żytniej (jeżaki) w ilości 2500 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną