Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 41a – obw. Prudnika na odc. od km 0+000 do km 3+143 o dł. 3,143 km

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2019-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 41a – obw. Prudnika na odc. od km 0+000 do km 3+143 o dł. 3,143 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 41a – obw. Prudnika na odc. od km 0+000 do km 3+143 o dł. 3,143 km Zamówienie obejmuje m.in.: 1) zorganizowanie i zabezpieczeniu robót, w tym oznakowanie , 2) frezowanie istniejącej nawierzchni na śr. grubość 4cm wraz z wbudowaniem części pozyskanego destruktu asfaltowego ( max. do 10%) w pobocza, drogi serwisowe, zjazdy na odległość do 20 km oraz z odsłonięciem poboczy grunt pod ułożenie w-wy ścieralnej, 3) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W lub AC 22W wraz z oczyszczeniem i skropieniem - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu grub. 5cm , 4) wykonanie nawierzchni betonem asfaltowym SMA 11S wraz z oczyszczeniem i skropieniem - warstwa ścieralna o grub. 4cm , 5) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – masy chemoutwardzalne 6) przywrócenie terenu budowy do użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną