„Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 w m. Kędzierzyn-Koźle (ul. Przyjaźni) na odcinku od km 74+594 do km 75+300”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 w m. Kędzierzyn-Koźle (ul. Przyjaźni) na odcinku od km 74+594 do km 75+300”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 w m. Kędzierzyn-Koźle (ul. Przyjaźni) na odcinku od km 74+594 do km 75+300. Zamówienie obejmuje m.in.: 1) zorganizowanie i zabezpieczeniu robót, w tym oznakowanie, 2) frezowanie profilujące nawierzchni na śr. grubość 10cm wraz z oczyszczeniem podłoża oraz odwozem destruktu na składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km, 3) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W na grubość do 3 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych, 4) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W na całej szerokości jezdni, na grubość 5 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych, 4) wykonanie warstwy ścieralnej grysowo-mastyksowej SMA11 o gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych, 5) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego, 6) przywrócenie terenu budowy do użytkowania. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach II - IV SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną