„Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 38 w m. Pawłowiczki na odcinku od km 30+000 do km 31+600”

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 38 w m. Pawłowiczki na odcinku od km 30+000 do km 31+600”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 38 na terenie Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zamówienie obejmuje między innymi: 1) Zorganizowanie i zabezpieczenie robót, w tym oznakowanie. 2) Frezowanie profilujące nawierzchni na śr. grub. do 10 cm wraz z oczyszczeniem podłoża oraz utylizacją destruktu asfaltowego. 3) Regulację wysokościową wpustów ulicznych. 4) Wykonanie poboczy utwardzonych o grubości do 10 cm. 5) Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W na grubość do 2 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych. 6) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W, na całej szerokości jezdni, na grubość 5 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych. 7) Wykonanie warstwy ścieralnej grysowo-mastyksowej SMA11 o gr. 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych. 8) Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego. 9) Przywrócenie terenu budowy do użytkowania. Przy realizacji niniejszego zamówienia wymagany jest udział osoby pełniącej funkcję: Kierownika Robót Drogowych posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i minimum 36 miesięczne doświadczenie na stanowisku Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy dla branży drogowej. Wymagane jest by Wykonawca w pkt. 3c) formularza „Oferta” podał imię i nazwisko osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych, łączny okres doświadczenia w miesiącach oraz numer uprawnień.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną