Wymiana jednego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2020-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana jednego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im św. Jadwigi w Opolu z siedzibą przy ul. Wodociągowej 4 w Opolu pod nazwą „Wymiana jednego zbiornika stanowiącego rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną” . Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im św. Jadwigi w Opolu istnieją dwa stalowe zbiorniki (ze stali nierdzewnej) na wodę pitną o pojemność każdy po 50 m3. Zakres zadania polega na odkopaniu istniejącego jednego zbiornika stalowego wykonanego ze stali nierdzewnej oraz jego demontażu. Demontowany zbiornik posadowiony jest poniżej poziomu terenu. W miejsce zdemontowanego zbiornika o pojemności 50 m3, należy posadowić jeden ocieplony zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej na istniejącym fundamencie. Zbiornik ten należy podłączyć do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i do rozdzielni elektrycznej oraz uruchomić.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną