Wymiana istniejącego dźwigu towarowego na windę osobową w budynku dydaktycznym przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”

Politechnika Opolska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-758 Opole, ul. Prószkowska
 • Telefon/fax: tel. 77 4498178 , 77 4498177 , fax. 77 4498180
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  45-758 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180
  REGON: 00000173200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://po.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana istniejącego dźwigu towarowego na windę osobową w budynku dydaktycznym przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Dać szansę! Uczelnia na miarę XXI wieku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, przedmiary robót oraz opisy robót zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. - załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną