„Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych wraz z przebudową szybu windowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 - II”

Powiat Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-068 Opole, ul. 1 Maja
 • Telefon/fax: tel. 77 54 15 101 , fax. 77 54 15 103
 • Data zamieszczenia: 2020-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski
  ul. 1 Maja 29
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 15 101, fax. 77 54 15 103
  REGON: 53141258500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatopolski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych wraz z przebudową szybu windowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 - II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch dźwigów szpitalnych wraz z przebudową szybu windowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31 obejmująca: 1) demontaż w dwóch etapach użytkowanych obecnie dźwigów szpitalnych wraz z transportem zbędnych części do punktu skupu złomu lub na wysypisko 2) wykonanie niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych w istniejących szybach i maszynowni mających na celu ich dostosowanie do montażu nowych dźwigów, 3) dostarczenie fabrycznie nowych dźwigów szpitalnych zgodnych z dokumentacją, ich rozładunek i przemieszczenie do miejsca ich montażu, 4) wykonanie dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonanie uzgodnień i czynności odbioru technicznego, 5) montaż dostarczonych dźwigów szpitalnych w dwóch etapach, 6) wykonanie prób technicznych i uruchomienie dźwigów, 7) rejestrację dźwigów w Urzędzie Dozoru Technicznego i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigów, 8) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji dźwigów (w szczególności dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji eksploatacji oraz dokumentacji resursu), 9) przeszkolenie wyznaczonego personelu Zamawiającego w zakresie funkcjonowania komunikacji awaryjnej. Szczegółowy zakres prac ujęty jest w dokumentacji budowlano – wykonawczej pn. ”Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych wraz z przebudową szybu windowego w budynku szpitala w Ozimku przy ul. Częstochowskiej 31”, wykonanej przez pracownię Projektowanie Konstrukcji Budowlanych „MACH-BUD”, 32-005 Niepołomice, ul. Nagietkowa 22, stanowiącej załącznik do SIWZ, w tym: - projekt budowlano-wykonawczy (branża architektoniczno – konstrukcyjna, branża elektryczna), - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża architektoniczno – konstrukcyjna, branża elektryczna), - informacja dotycząca BIOZ. oraz w warunkach określonych w Decyzji Nr 644/2020 z 19.06.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, jak również zgodnie z Prawem budowlanym. Prace należy wykonać zgodnie z ww. dokumentacją, jak również zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. Zadanie realizowane i finansowane będzie następująco: - w roku budżetowym 2020 finansowanie 70% zadania zgodnie z harmonogramem wg zasad ustalonych w umowie, - w roku budżetowym 2021 finansowanie 30% zadania zgodnie z harmonogramem wg zasad ustalonych w umowie, - w trakcie realizacji musi być czynny co najmniej jeden z dźwigów szpitalnych podlegających wymianie lub jeden z wymienionych, dopuszczony do użytkowania przez UDT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną