Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oraz remoncie pomieszczenia poczekalni oraz sali dla interesantów w biurowcu PT Nysa oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeniapoczekalni, sali dla interesantów oraz pomieszczeń biurowych w budynku PT Olesno.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-058 Opole, Ozimska
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4544777, , fax. 774 538 487
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Ozimska 51 a
  45-058 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4544777, , fax. 774 538 487
  REGON: 012513262-00038
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oraz remoncie pomieszczenia poczekalni oraz sali dla interesantów w biurowcu PT Nysa oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeniapoczekalni, sali dla interesantów oraz pomieszczeń biurowych w budynku PT Olesno.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji oraz remoncie pomieszczenia poczekalni oraz sali dla interesantów w biurowcu KRUS Placówki Terenowej w Nysie oraz remoncie pomieszczenia poczekalni, sali dla interesantów i pomieszczeń biurowych w budynku KRUS Placówki Terenowej w Oleśnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 5a, 5b, do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia; natomiast w Części IV SIWZ znajdują się Przedmiar robót w PT KRUS w Nysie i w PT KRUS w Oleśnie oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) w PT KRUS w Nysie i w PT KRUS w Oleśnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną