Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2020 roku

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich
 • Telefon/fax: tel. 77 4414069 , fax. 77 4414071
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4414069, fax. 77 4414071
  REGON: 53142158400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów inżynieryjnych na terenie zarządzanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, które Zamawiający może zlecić, zgodnie z zakresem wyszczególnionym w przedmiarze robót, w tym m in.: • naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych, • antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji betonowych, • remont konstrukcji z elementów małowymiarowych, • remont lub wymiana uszkodzonej izolacji z papy, • wymiana lub uszczelnienie dylatacji, • naprawa lub wymiana balustrad stalowych, • zabudowanie krawężników stalowych, • wymiana lub zabudowa barier ochronnych, • renowacyjne malowanie stalowych balustrad mostowych, • renowacyjne malowanie dźwigarów i innych elementów stalowych, • konserwacja łożysk, • remont nawierzchni, • remont umocnień stożków i skarp, • ułożenie lub przełożenie ścieków betonowych, • remont elementów przepustów drogowych, • oczyszczenie przepustów i odmulenie rowów, • ochrona podpór ( narzut kamienny, uzupełnienie ubytków ziemi, palisada), • iniekcją uszczelniającą konstrukcji betonowych, • prace porządkowe na obiektach mostowych, • wymiana elementów konstrukcji drewnianych. Szczegółowy opis, zakres i ilości robót zawierają następujące załączniki do niniejszej SIWZ: - Dokumentacja projektowa (DP), - Przedmiar robót (PR), - Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania i uzgodnienia stosownego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskania zatwierdzenia Starosty Opolskiego, znaki drogowe winny być z grupy wielkości „DUŻE” z folii odblaskowych typu 2 lub folii pryzmatycznej, - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, - uporządkowanie miejsca prowadzenia i terenu przyległego po zakończeniu robót. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 24 miesiące. Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny deklarowany termin gwarancji - 24 miesiące - maksymalny deklarowany termin gwarancji - 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221119-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną