Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole – Rejon w Nysie w latach 2020-2024

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2020-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole – Rejon w Nysie w latach 2020-2024
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole – Rejon w Nysie obejmujące 53 sztuk obiektów mostowych oraz 195 sztuk przepustów. Zamówienie obejmuje roboty bieżącego utrzymania (tj. roboty polegające na wykonaniu, wymianie, remoncie, naprawie) elementów obiektów inżynieryjnych takich jak obiekty mostowe i przepusty, dotyczące: - nawierzchni chodników, - elementów zabezpieczających (bariery, poręcze, ekrany, krawężniki), - konstrukcji obiektów (uzupełnianie ubytków, wymiana skorodowanego zbrojenia, zabezpieczenie antykorozyjne), - elementów odwodnienia , - urządzeń dylatacyjnych i innych elementów obiektów mostowych, w zakresie i asortymentach określonych szczegółowo w kosztorysie ofertowym, przedmiarze i specyfikacjach technicznych. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie także do: -opracowania stosownego projektu oznakowania robót i uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego (ewentualnie innych organów) -wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego usunięcia po zakończeniu robót a także do zrealizowania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45221111-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną