Wykonanie remontu toalet w budynku Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 96a

Izba Administracji Skarbowej w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Telefon/fax: tel. 77 454 00 67/70 , fax. 77 456 43 13
 • Data zamieszczenia: 2018-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 454 00 67/70, fax. 77 456 43 13
  REGON: 001022920
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu toalet w budynku Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 96a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń sanitarnych w ramach inwestycji prowadzonej pod nazwą „Wykonanie remontu toalet w budynku Urzędu Skarbowego w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 96a”. Pełen zakres robót przewidziany do wykonania opisany jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujący w załączonej dokumentacji technicznej, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia została udostępniona jako załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną