Wykonanie remontu instalacji c.o. oraz sanitariatów w budynku głównym na VI i VII piętrze w Oddziale ZUS w Opolu przy ul. Wrocławskiej 24.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45701 Opole, ul. Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 77 451 16 91
 • Data zamieszczenia: 2018-06-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
  ul. Wrocławska 24
  45701 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 451 16 91
  REGON: 1775600252
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu instalacji c.o. oraz sanitariatów w budynku głównym na VI i VII piętrze w Oddziale ZUS w Opolu przy ul. Wrocławskiej 24.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji c.o. oraz sanitariatów w budynku głównym na VI i VII piętrze w Oddziale ZUS w Opolu przy ul. Wrocławskiej 24. Zakres robót obejmuje: 1) Roboty budowlane polegające na: a) demontażu części stolarki drzwiowej, b) rozbiórce istniejących posadzek, c) rozbiórce części ścian wewnętrznych, d) rozbiórce okładzin ściennych z płytek ceramicznych w sanitariatach, e) montażu nowych przegród sanitarnych systemowych z drzwiami, f) wykonaniu nowych posadzek z płytek gresowych, g) wykonaniu nowych okładzin ścian z płytek ceramicznych, h) malowaniu pomieszczeń sanitariatów. 2) Roboty sanitarne polegające na: a) przebudowie instalacji grzewczej w zakresie: – demontażu grzejników z rur stalowych ożebrowanych, – demontażu zaworów termostatycznych wraz z głowicami termostatycznymi, – demontażu zaworów odcinających powrotnych przy grzejnikach, – montażu grzejników stalowych płytowych w miejsce zdemontowanych grzejników z rur stalowych ożebrowanych, – montażu nowych zaworów termostatycznych wraz z głowicami oraz zaworów powrotnych, – montażu podpionowych zaworów regulacyjnych oraz zaworów odcinających, – wykonania prób instalacji z dokonaniem regulacji, b) wymianie przyborów sanitarnych w pomieszczeniach WC na VI i VII piętrze, tj. umywalek, misek ustępowych typu kompakt, pisuarów, elektrycznych podgrzewaczy wody i armatury czerpalnej. Szczegółowy zakres robót opisany jest w: 1) Projekcie wykonawczym. 2) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 3) Przedmiarze robót. Miejsce wykonywania robót: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, ul. Wrocławska 24, 45 701 Opole.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną