Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Pediatrii w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-418 Opole, Al. Wincentego Witosa
 • Telefon/fax: tel. 77 4520114
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
  Al. Wincentego Witosa 26
  45-418 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4520114
  REGON: 53051239100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spzoz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Pediatrii w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie przebudowy i remontu Oddziału Pediatrii w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj” . Zamówienie obejmuje: • Opracowanie dokumentacji projektowej Projekt Wykonawczy (PW) ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi obejmującymi: a) przebudowę Oddziału Pediatrii; b) wykonanie koniecznych uzgodnień z Rzeczoznawcami; • Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych: a) wykonanie wyburzeń i zamurowań zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania; b) uzbrojenie pomieszczeń w niezbędne instalacje c) wykonanie prac wykończeniowych; • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń użytkowych (jeżeli są wymagane). Pomieszczenia projektowanego oddziału należy w pełni dostosować do obowiązujących przepisów budowlanych i przepisów dotyczących obiektów służby zdrowia. Przy projektowaniu i przebudowie pomieszczeń należy spełnić wszystkie wymagania zawarte w przepisach budowlanych ogólnych i szczególnych dla obiektów służby zdrowia, wytycznych w zakresie BHP, ppoż, sanitarnym, wymagania norm technicznych dla produktów i wyrobów itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną