WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO LINII SEGREGACYJNYCH I PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2018

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO LINII SEGREGACYJNYCH I PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH NA TERENIE DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU W ROKU 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego linii segregacyjnych i przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w roku 2018 - zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45233221-4 Malowanie nawierzchni 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie malowania przejść dla pieszych i linii segregacyjnych w technologii cienko i grubowarstwowej. Planowana ilość robót do wykonania w 2018 r.: a) przejścia dla pieszych w ilości 11 700 m2: - Oddział Terenowy w Głubczycach – 3 600 m2, - Oddział Terenowy w Oleśnie – 3 700 m2, - Oddział Terenowy w Grodkowie – 4 400 m2, b) linie segregacyjne w technologii cienkowarstwowej w ilości 40 000 m2: - Oddział Terenowy w Głubczycach – 14 000 m2, - Oddział Terenowy w Oleśnie – 10 000 m2, - Oddział Terenowy w Grodkowie – 16 000 m2, c) linie segregacyjne w technologii grubowarstwowej w ilości 1150 m2 łącznie na wszystkich oddziałach, d) linie segregacyjne cienkowarstwowe - remont (uwzględniając w wycenie możliwość trwałego usunięcia oznakowania poziomego) w ilości 1 500 m2 łącznie na wszystkich oddziałach. Rzeczywista ilość robót zleconych do wykonania uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych. Realizacja robót w ilościach mniejszych niż określono w kosztorysie ofertowym nie będzie stanowić podstawy do zmiany cen jednostkowych. Zamawiający zapłaci wykonawcy za ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót budowlanych. 3. W ramach zamówienia wykonawca będzie również zobowiązany do: - opracowania projektu organizacji ruchu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem – Dz. U. z 2017 poz. 784 ze zm), uzyskując jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich tj. Marszałka Województwa Opolskiego (Departament Infrastruktury i Gospodarki w Opolu ul. Hallera 9); - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót; - zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót. Koszt powyższych opracowań poniesie wykonawca. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną