Wykonanie operatu szacunkowego obiektów byłej PMWSZ w Opolu

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatu szacunkowego obiektów byłej PMWSZ w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego obiektów byłej Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu przy ul. Katowickiej 68. Szczegółowy opis usługi stanowiącej przedmiot zamówienia – został określony w załączniku nr 1A do SIWZ, zawierającym opis przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy (jeżeli będzie to konieczne) do występowania w jego imieniu do uzyskania uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. 3. Opis przedmiotu zamówienia – wymagania dodatkowe: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, określone w art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) – tym samym wykonanie czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną