Wykonanie działań ochronnych: wykonanie i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych, wraz z demontażem starych tablic, w rezerwacie przyrody (RP) Góra Gipsowa i w rezerwacie przyrody (RP) Olszak.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Telefon/fax: tel. 77 45 26 230, , fax. 77 45 26 231
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 26 230, , fax. 77 45 26 231
  REGON: 16022131700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie działań ochronnych: wykonanie i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych, wraz z demontażem starych tablic, w rezerwacie przyrody (RP) Góra Gipsowa i w rezerwacie przyrody (RP) Olszak.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych: wykonanie i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych, wraz z demontażem starych tablic, w rezerwacie przyrody (RP) Góra Gipsowa i w rezerwacie przyrody (RP) Olszak. Zamówienie obejmuje swym zakresem realizację następujących zadań: 1) Demontaż dużej tablicy edukacyjno-informacyjnej zamontowanej przy granicy rezerwatu przyrody Góra Gipsowa i przekazanie (przetransportowanie) jej do Urzędu Miasta Kietrz; 2) Demontaż 4 małych tablic edukacyjno-informacyjnych zamontowanych w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa i przekazanie (przetransportowanie) ich do Urzędu Miasta Kietrz; 3) Przetłumaczenie na język czeski treści tablic informacyjno-edukacyjnych (szacowana liczba znaków to 3050), która zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego; 4) Opracowanie projektu graficznego tablic edukacyjno-informacyjnych i przedstawienie ich Zamawiającemu do akceptacji; 5) Wykonanie 3 tablic edukacyjno-informacyjnych - zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem, wraz z drewnianym stelażem (3 szt.); 6) Poinformowanie RDOŚ w Opolu, z wyprzedzeniem 7 dni, o zamiarze prowadzenia prac na danym obszarze; 7) Transport tablic do miejsca montażu; 8) Montaż tablic we wskazanych przez Zamawiającego miejscach; 9) Poinformowanie RDOŚ w Opolu o zakończeniu i gotowości do odbioru prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30195000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną