Wykonanie demontażu kabla światłowodowego MSK w Opolu, ułożonego w dzierżawionej kanalizacji teletechnicznej od Orange Polska S.A. na odcinku CPD przy ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny UO), a budynkiem zlokalizowanym przy ul. Plebiscytowej 5

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2019-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie demontażu kabla światłowodowego MSK w Opolu, ułożonego w dzierżawionej kanalizacji teletechnicznej od Orange Polska S.A. na odcinku CPD przy ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny UO), a budynkiem zlokalizowanym przy ul. Plebiscytowej 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie demontażu kabla światłowodowego MSK w Opolu, ułożonego w dzierżawionej kanalizacji teletechnicznej od Orange Polska S.A. na odcinku CPD przy ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny UO), a budynkiem zlokalizowanym przy ul. Plebiscytowej 5. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego. 4. Opis przedmiotu zamówienia – wymagania dodatkowe 4.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania. 4.2. Wykonawca, w związku z pkt. 4.1., zobowiązany jest zatrudnić Personel na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 r. poz. 1040) – zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. 4.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż trzy [ 3 ] dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenia Pracowników świadczących usługi (zatrudnionych na zasadach o których mowa w pkt. 3.4.2. SIWZ), iż są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz wydruk raportu miesięcznego ubezpieczonego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS RMUA). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tego pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. 4.4 Zakres czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, przez cały okres jego trwania, który będzie wykonywany przez osoby zatrudnione na warunkach określonych w pkt. 4.2. został wskazany w Oświadczeniu Wykonawcy dotyczącym zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania – załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32562000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną