Wycena nieruchomości oznaczonej jako działki nr 385/2, 356/2, 356/3 oraz część działki nr 356/1, położonej w obrębie Gałążczyce, gmina Grodków, powiat brzeski, woj. opolskie. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.16.2020.U

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-068 Opole, 1-go Maja
 • Telefon/fax: tel. (77) 400-09-41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  1-go Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 400-09-41, , fax. -
  REGON: 36784953800113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wycena nieruchomości oznaczonej jako działki nr 385/2, 356/2, 356/3 oraz część działki nr 356/1, położonej w obrębie Gałążczyce, gmina Grodków, powiat brzeski, woj. opolskie. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.16.2020.U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie wyceny nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej, położonej w obrębie Gałążczyce, gmina Grodków, powiat brzeski, woj. opolskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: - nr 385/2 o powierzchni 0,2084 ha, - nr 356/2 o powierzchni 0,0391 ha, - nr 356/3 o powierzchni 0,0129 ha wszystkie z a.m. 1 oraz część działki nr 356/1 z a.m. 1 stanowiącej użytek Bi o powierzchni 0,0056 ha, na którym posadowiony jest murowany garaż, przy czym wartość budynku należy określić wg stanu na dzień 10.11.2009 r. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków, działka 385/2 oznaczona symbolem US - tereny usług sportu i rekreacji, działki: 356/1, 356/2, 356/3 oznaczone symbolem M - strefa rozwoju funkcji mieszkaniowej. W operacie szacunkowym należy określić wartość nieruchomości z wyodrębnieniem wartości poszczególnych działek. Celem wyceny jest określenie aktualnej wartości nieruchomości przekazanej nieodpłatnie jednostce samorządu terytorialnego na wskazany w umowie cel, a nie wykonaniem tego celu – zgodnie z art. 24 ust. 5a ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz. 817 ze zm.). Pozostałe informacje. • Wycenę należy sporządzić w formie operatu szacunkowego w jednym egzemplarzu. • Wykonawca przekazuje Zamawiającemu operat szacunkowy protokołem zdawczo – odbiorczym. 3.2. Pozostałe wymogi i sposób wykonania zamówienia oraz prawa i obowiązki Stron zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną