Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Brzegu w okresie 48 miesięcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług warsztatowych w zakresie serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Brzegu w okresie 48 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i napraw samochodów służbowych GDDKiA O/Opole Rejon w Brzegu. Zamówienie obejmuje: 1) okresowe przeglądy techniczne oraz badania techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów, 2) naprawy wynikające z przeglądów technicznych, 3) naprawy powstałe w wyniku awarii, 4) naprawy blacharskie i lakiernicze, z wyjątkiem napraw wynikających z likwidacji szkód komunikacyjnych, 5) serwis instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów, wraz wymianą zużytych akumulatorów, 6) serwis ogumienia, 7) kosmetykę pojazdów (mycie zewnętrzne, sprzątanie wnętrza, pranie tapicerki), 8) holowanie niesprawnych samochodów, 9) oraz inne usługi niezbędne do zapewnienia właściwego stanu technicznego samochodów. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach II - III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną