Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości położonych w województwie opolskim dla KOWR OT w Opolu z prawem opcji – 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.36.2020.U

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-068 Opole, 1-go Maja
 • Telefon/fax: tel. (77) 400-09-41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  1-go Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 400-09-41, , fax. -
  REGON: 36784953800113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości położonych w województwie opolskim dla KOWR OT w Opolu z prawem opcji – 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.36.2020.U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości położonych w województwie opolskim dla KOWR OT w Opolu z prawem opcji– 2 zadania częściowe. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, tj.: 1) Zadanie częściowe nr 1 Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Ujazd, gminie Ujazd, pow. strzeleckim, woj. opolskim oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2391/7 (pow.0,1177ha), 2391/9 (pow.0,1223ha), 2391/14 (pow.0,1203ha), 2391/15 (pow.0,0996ha), 2391/16 (pow.0,1070ha), 2391/17 (pow.0,0929ha), 2391/18 (pow.0,1076ha), 2391/22 (pow.0,1125ha), 2391/23 (pow.0,0994ha), 2391/24 (pow.0,0970ha), 2391/25 (pow.0,1117ha), 2391/26 (pow.0,2262ha), 2223/4 (pow.0,0547ha), 2223/5 (pow.0,1175ha), 2223/6 (pow.0,1176ha), 2223/7 (pow.0,0981ha), 2223/8 (pow.0,1269ha), 2223/9 (pow.0,0784ha), 2223/10 (pow.0,0817ha), 2223/13 (pow.0,0802ha), 2223/14 (pow.0,1041ha), 2223/15 (pow.0,0733ha), 2223/16 (pow.0,0723ha), 2223/17 (pow.0,0791ha), 2223/18 (pow.0,1001ha), 2223/19 (pow.0,0916ha) z a.m. 22. 2) Zadanie częściowe nr 2 Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Krapkowice, gminie Krapkowice, pow. krapkowickim, woj. opolskim oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako 63/29 (pow.0,1456ha), 63/30 (pow.0,1395ha), 63/31 (pow.0,1183ha), 63/72 (pow.0,0875ha), 63/99 (pow.0,0962ha), 63/100 (pow.0,1052ha), 63/105 (pow.0,1037ha), 63/108 (pow.0,1040ha), 63/114 (pow.0,1030ha), 63/116 (pow.0,0862ha), 63/124 (pow.0,0506ha), 63/127 (pow.0,4015ha), 63/147 (pow.0,0891ha), 63/148 (pow.0,0909ha), 63/149 (pow.0,0905ha), 63/150 (pow.0,1056ha), 63/151 (pow.0,1030ha), 63/152 (pow.0,0875ha), 63/153 (pow.0,0875ha), 63/154 (pow.0,0875ha), 63/155 (pow.0,0823ha), 60/15 (pow.0,0390ha), 60/16 (pow.0,1085ha), 60/17 (pow.0,0696ha) z a.m.16. UWAGA! - dot. wszystkich zadań częściowych: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie wyceny zwanej dalej wycenę pierwotną oraz opcję jej ponownego wykonania. Opcję ponownego wykonania wyceny należy rozumieć jako prawo Zamawiającego, ale nie obowiązek, do zlecenia ponownego wykonania wyceny/operatu szacunkowego. 2) Wykonawca wykona wycenę pierwotną oraz gwarantuje Zamawiającemu jej ponowne wykonanie. 3) Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek roszczenia ani odszkodowania z tego tytułu. 4) W przypadku kiedy operat szacunkowy, wg oceny Zamawiającego, będzie wymagał potwierdzenia aktualności w trybie art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami i § 58 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, bądź sporządzenia ponownego operatu, o którym mowa poniżej w pkt 5 lit. b, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania analizy rynku nieruchomości i sprawdzenia istotnych czynników mających wpływ na określenie wartości. 5) Po przeprowadzeniu analizy o której mowa powyżej Wykonawca sporządza: a) klauzulę o aktualności, za którą przysługiwać będzie Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości 10% wynagrodzenia brutto otrzymanego za pierwotną wycenę, bądź b) nowy operat szacunkowy, z nową datą, z uwzględnieniem zmian wynikających z analizy, o której mowa w pkt 4, za który przysługiwać będzie Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości 35% wynagrodzenia brutto otrzymanego za pierwotną wycenę. 6) Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie informacji (zlecenia) określającego w szczególności przedmiot zamówienia, termin wykonania oraz wysokość wynagrodzenia, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź Wykonawca odbierze je osobiście u Zamawiającego. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Szczegóły dotyczące prawa opcji zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do siwz. 3.2. Pozostałe wymogi i sposób wykonania zamówienia oraz prawa i obowiązki Stron zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną