ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NR 2286

Jednostka Wojskowa 2286 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2286
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-076 Opole, skr. poczt. 307
 • Telefon/fax: tel. 077 4523701 w. 050 , fax. 077 4523701 w. 800
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 2286
  skr. poczt. 307 307
  45-076 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4523701 w. 050, fax. 077 4523701 w. 800
  REGON: 53096904400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG UTRZYMANIA CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NR 2286
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NR 2286. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania norm zgodnie z którymi wejście cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych powinno być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz wydaniem pozwolenia jednorazowego przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 2286 zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Oborny Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18). Zamawiający nie gwarantuje wydania zgody przez SKW na przebywanie na terenie kompleksu obcokrajowców. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1320) Wykonawca zobowiązuje się na cały okres obowiązywania umowy zatrudnić na podstawie umowy o pracę minimum 1 pracownika wykonującego to zadanie. Wykonawca zobowiązany będzie składać pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o spełnianiu tego wymogu – pierwsze w dniu podpisania umowy, kolejne jako załącznik do faktur miesięcznych Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów źródłowych potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Szczegółowy zakres prac został opisany w Części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną