Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majatkiem Miasta Opola

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majatkiem Miasta Opola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowa usługa wykonywania czynności eksploatacyjnych w zakresie konserwacji oraz usuwania niesprawności urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg w celu utrzymania ich w pełnej gotowości i sprawności technicznej stosownie do wymagań Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz aktualnych Norm Polskich. Sieci i instalacje oświetlenia drogowego usytuowane w mieście Opolu, na których znajduje się z 9 904 (w tym 50% na gwarancji) punktów świetlnych stanowiących majątek Miasta Opola oraz przekazanych w eksploatację. W zakresie eksploatacji: Wymiana zużytych źródeł światła, układów zapłonowych, zasilaczy, wkładek bezpiecznikowych, podstaw bezpiecznikowych oraz wszystkich pozostałych elementów opraw świetlnych, (w przypadku braku dostępności danego źródła zastępowanie go innym źródłem bądź też dostosowaniem oprawy poprzez wymianę podzespołów, utrzymując ciągłość świecenia danego punktu). Utrzymywanie kloszy opraw świetlnych w czystości, usuwanie zabrudzeń z opraw świetlnych oraz z zewnętrznych powierzchni słupa, usuwanie naklejonych reklam i ogłoszeń itp. Wykonywanie przeglądów, oględzin tras napowietrznych i kablowych oraz urządzeń z nimi związanych tj. szafek oświetleniowych z wyposażeniem układu zasilania i sterowania, słupów, wnęk latarni, opraw świetlnych. Przeglądy i oględziny należy wykonywać co najmniej 1 raz w tygodniu. W przypadku zgłoszenia zaistnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zdrowia i życia ludzi spowodowanego awarią oświetlenia ulicznego lub na skutek zdarzeń losowych (kolizje drogowe, wichury, powódź, akty wandalizmu, dewastacje, itp.), Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 godzin od powzięcia wiadomości, do pojawienia się na miejscu zdarzenia i rozpoczęcia usuwania zagrożenia. Ponadto w zakresie czynności, gdy zaistnieje taka potrzeba, również wymagane: zabezpieczenie urządzeń oświetleniowych przed degradacją tj. malowanie antykorozyjne i renowacyjne, sprawdzanie i dokręcanie połączeń śrubowych mechanicznych i elektrotechnicznych, uszczelnień, smarowanie śrub i zawiasów drzwiczek szafek, latarń, zamków lub ich wymiana, zabezpieczenie uszkodzonych wnęk latarni tj. zapewnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Wykonywanie kosmetycznej przycinki drzew zasłaniających oprawy świetlne. Pionowanie słupów oświetlenia ulicznego. Naprawa i wymiana uszkodzonych elementów układu zalicznikowego, utrzymanie zasilania i sterowania oświetlenia. Utrzymywanie bieżącej współpracy z Przedsiębiorstwem Energetycznym, spółkami grupy TAURON oraz uzyskiwanie dopuszczeń do wykonywania prac eksploatacyjnych przy usuwaniu niesprawności w oświetleniu ulicznym. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego wraz z organizacją ruchu na czas prowadzonej eksploatacji. W sieciach oświetleniowych będących na gwarancji należy jedynie zdiagnozować powstałą usterkę. Szczegółowy zakres rzeczowy prowadzenia eksploatacji i zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w załącznikach do wzoru umowy. Uwaga: Wymiana lub naprawa uszkodzonych, na skutek zdarzeń losowych (kolizje drogowe, wichury, powódź, akty wandalizmu, dewastacja itp.) słupów, opraw oświetleniowych, szafek pomiarowo-rozdzielczych, sieci i instalacji oświetleniowych miasta, a także naprawy kabli oświetleniowych powstałych wskutek ww. awarii, nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia. Prace te mogą być wykonywane przez Wykonawcę po otrzymaniu dodatkowych zleceń. Uśredniona ilość diagnozowanych usterek w ciągu jednego miesiąca wynosi: 80 z czego ok. 50% dotyczy uszkodzonych źródeł światła. Zamawiający umieszcza na własnej stronie internetowej: www.bip.um.opole.pl w formie plików do pobrania: wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 1 – specyfikacja ilościowa urządzeń oświetleniowych Miasta Opola, Załącznik nr 2 – zakres rzeczowy przedmiotu umowy, Załącznik nr 3 – miesięczne sprawozdanie z przebiegu prowadzonej eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetlenia stanowiących majątek Miasta Opola).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną