Usługa druku materiałów merytorycznych z zagadnieniami sprawdzającymi wiedzę - skrypt dla uczestników szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień oraz usługa druku skryptu wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem – materiałów dydaktycznych z zagadnieniami egzaminacyjnymi – skrypt dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-315 Opole, Głogowska
 • Telefon/fax: tel. 077 44 152 50, , fax. 077 44 152 59
 • Data zamieszczenia: 2019-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
  Głogowska 25c
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 44 152 50, , fax. 077 44 152 59
  REGON: 531584375
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.rops-opole.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku materiałów merytorycznych z zagadnieniami sprawdzającymi wiedzę - skrypt dla uczestników szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień oraz usługa druku skryptu wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem – materiałów dydaktycznych z zagadnieniami egzaminacyjnymi – skrypt dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: 1) Nazwa zamówienia: usługa druku materiałów merytorycznych z zagadnieniami sprawdzającymi wiedzę - skrypt dla uczestników szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień oraz usługa druku skryptu wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem – materiałów dydaktycznych z zagadnieniami egzaminacyjnymi – skrypt dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej”. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części i wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub więcej części: Część nr 1: usługa druku materiałów merytorycznych z zagadnieniami sprawdzającymi wiedzę - skrypt dla uczestników szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień Część nr 2: usługa druku skryptu wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem – materiałów dydaktycznych z zagadnieniami egzaminacyjnymi – skrypt dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został we wzorach umów odpowiednio do części załącznikach nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną