Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryc ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryc
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2018-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryc
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 000294303
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego z podziałem na 3 zadania (pakiety). Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na wszystkie pakiety, jak i na każdy wybrany przez siebie pakiet oddzielnie. Wykonawca realizując zamówienie w ramach poszczególnych pakietów zobligowany jest do dysponowania określonym w specyfikacji zwanej w dalszej części SIWZ składem osobowym, realizującym przedmiotowe usługi w poszczególnych zespołach oraz środkami transportu sanitarnego, posiadający niezbędne wyposażenie oraz odpowiadającymi wszelkim wymaganiom, w tym technicznym i higienicznym, określonych przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1A do SIWZ. Zamawiający oświadcza, że podane w Załączniku nr 1A ilości godzin i km są ilościami szacunkowymi zamówienia - maksymalnymi (prawo opcji) i zamówienie to może ulec zmniejszeniu o 30%. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego zabezpieczenia usług transportu sanitarnego, 7 dni w tygodniu w zakresie: a) przewozu chorych wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonania badań diagnostycznych lub zabiegów w innych podmiotach leczniczych; b) przewozu chorych do innego zakładu celem kontynuacji leczenia; c) transportu chorych z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego po zakończonym leczeniu do miejsca zamieszkania lub innego podmiotu leczniczego zgodnie ze zleceniem na transport. Każdy pojazd przeznaczony do świadczenia usług musi: a) posiadać aktualne ubezpieczenie OC i NW, aktualne badanie techniczne dopuszczające do ruchu oraz pozytywną opinię sanitarną, b) spełniać wymagania techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (Dz.U.2016 poz.2022 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną