Usługa polegająca na: Zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu platformy edukacyjnej oraz Administrowaniu i moderowaniu przygotowaną platformą w okresie realizacji umowy w podziale na 2 części: część 1: zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i administrowanie oraz moderowanie platformą w ramach projektu: „Sztuczna Inteligencja II – programowanie w szkołach NYSKIEGO NUTS-3” część 2: zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i administrowanie platformą w ramach projektu: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-315 Opole, Głogowska
 • Telefon/fax: tel. 48774579895 , fax. 48774047535
 • Data zamieszczenia: 2018-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
  Głogowska 27
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 48774579895, fax. 48774047535
  REGON: 365183911
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzpwe.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na: Zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu platformy edukacyjnej oraz Administrowaniu i moderowaniu przygotowaną platformą w okresie realizacji umowy w podziale na 2 części: część 1: zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i administrowanie oraz moderowanie platformą w ramach projektu: „Sztuczna Inteligencja II – programowanie w szkołach NYSKIEGO NUTS-3” część 2: zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i administrowanie platformą w ramach projektu: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegającą na: Zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu platformy edukacyjnej oraz Administrowaniu i moderowaniu przygotowaną platformą w okresie realizacji umowy w podziale na 2 części: część 1: zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i administrowanie oraz moderowanie platformą w ramach projektu: „Sztuczna Inteligencja II – programowanie w szkołach NYSKIEGO NUTS-3”, część 2: zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i administrowanie platformą w ramach projektu: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. Termin wykonania zamówienia. Część 1: zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie platformy do 21 dni od dnia podpisania umowy, administrowanie i moderowanie platformy od dnia uruchomienia do 31.12.2020r. Część 2: zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie platformy do 21 dni od dnia podpisania umowy, administrowanie i moderowanie platformy od dnia uruchomienia do 30.04.2022r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną