Usługa badań lekarskich dla uczestników programów stażowych

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 138200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zamowienia.uni.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa badań lekarskich dla uczestników programów stażowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Usługa badań lekarskich dla uczestników programów stażowych - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznikiem nr 1A do SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia w rozumieniu SIWZ, jest działaniem Wykonawcy polegającym na sukcesywnym przeprowadzaniu badań lekarskich (medycyna pracy) w odpowiedzi na bieżące zgłoszenia do badań uczestników stażów, przekazywane Wykonawcy w „czasie reakcji” określonym przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca, który złoży ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest przewidzieć przeprowadzenie badań lekarskich dla wszystkich uczestników stażu, tak aby każdy z uczestników stażu mógł zostać poddany badaniu lekarskiemu. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest posiadać zdolność do przeprowadzenia badań lekarskich dla wszystkich uczestników stażu.W związku z możliwością zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający nie zrekrutuje odpowiedniej liczby osób (stażystów) mogących brać udział w projekcie, Zamawiający zastrzega, że może wystąpić sytuacja, w której zrealizowanie zawartej z Wykonawcą umowy nie będzie możliwe. Tym samym Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy, będzie zwolniony z obowiązku wykonania usługi, na którą została zawarta umowa, przy jednoczesnym braku możliwości ze strony Wykonawcy wyciągania z tego tytułu konsekwencji wobec Zamawiającego. Ponadto w sytuacji zmniejszenia liczby uczestników projektu kierowanych na badania stanowiące przedmiot zamówienia, Zamawiający ma prawo do proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia, określonego w ofercie przez Wykonawcę. Wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu o wartość wynikającą z iloczynu liczby uczestników projektu (o których zmniejszy się zakres przedmiotu zamówienia) i ceny wynagrodzenia Wykonawcy za jedną [ 1 ] osobę (określonego w ofercie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną