Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas realizacji szkoleń zagranicznych dla 12 pracowników naukowo-dydaktycznych, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2019-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas realizacji szkoleń zagranicznych dla 12 pracowników naukowo-dydaktycznych, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas realizacji szkoleń zagranicznych dla 12 pracowników naukowo-dydaktycznych, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego” - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznikiem nr 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66512100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną