Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip um. opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja obiektu na segmencie D Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Opolu przy ul. ul. Szymona Koszyka 21. Zakres robót termomodernizacyjnych do wykonania na segmencie D: a) Wymiana okien na okna nowe o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m²K; b) Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic płytami styropianowymi – grubości warstwy izolacji 0,15 m; c) Wymiana drzwi wejściowych na drzwi nowe o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m²K; d) Docieplenie ścian zewnętrznych nośnych płytami styropianowymi – grubość warstwy izolacji 0,15 m; e) Docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych płytami styropianowymi – grubość warstwy izolacji 0,15 m; f) Modernizacja instalacji c.o. polegająca na całkowitej wymianie dotychczasowej instalacji wewnętrznej, wymianie grzejników, montażu zaworów termostatycznych, odpowietrzników automatycznych na pionach, zaworów odcinających na pionach i regulacji nowej instalacji; g) Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe ze źródłami światła typu LED wraz z instalacją i wszelkimi robotami towarzyszącymi; h) Montaż licznika ciepła umożliwiający odczyt zdalny – 1 szt.; i) Montaż jednofazowych liczników energii elektrycznej do pomiaru ilości energii zużytej na oświetlenie pomieszczeń – szt. 4.; j) Dodatkowe prace tj. izolacja ścian piwnic i cokołu, opaska izolacyjna przy elewacji, parapety zewnętrzne, parapety wewnętrzne, wymiana izolacji odgromowej (z badaniami pomiarowymi); k) Wykonanie „żywej zielonej ściany”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną