Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska „Bolko” przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska „Malina” przy ul. Olimpijskiej w Opolu

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska „Bolko” przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska „Malina” przy ul. Olimpijskiej w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających oraz przebywających na terenie organizowanych kąpielisk przez uprawnionych ratowników wodnych, na podstawie załącznika nr 1 do umowy. Usługa będzie świadczona zgodnie z poniższym harmonogramem: Kąpielisko Bolko oraz kąpielisko Malina w dniach od 23 czerwca 2019 roku do dnia 01 września 2019 roku włącznie w godzinach 10:00-19:00, ilość ratowników: minimum 9 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ww. harmonogramu. Przewidywana łączna ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi minimalnie 5751 (71 dni x 9 godzin x 9 os.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną