świadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-315 Opole, Głogowska
 • Telefon/fax: tel. 077 44 152 50, , fax. 077 44 152 59
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
  Głogowska 25c
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 44 152 50, , fax. 077 44 152 59
  REGON: 531584375
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.rops-opole.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: 1) Nazwa zamówienia: świadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 2) Przedmiot zamówienia podzielono na 5 części, których celem jest wyłonienie 5 różnych ekspertów. W przypadku gdy Wykonawca ekspert złoży ofertę w jednej części oraz będzie udostępniał swoją osobę jako potencjał osobowy innemu Wykonawcy w innej części i obie oferty będą najkorzystniejsze w obu częściach Zamawiający udzieli zamówienia tylko temu Wykonawcy z mniejszym numerem części, w której występuje ten sam ekspert. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku zwiększenia ilości części, w której wystąpi ten sam ekspert. 3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tylko na jedną część przez jednego Wykonawcę. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona w każdej części. 4) Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla części od 1 do 5 zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – odpowiednio do części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73000000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną