Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych oraz usług dodatkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych stacjonarnych, w tym usług VoIP, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 r. poz.1954 z późn. zm.) we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego, poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej, w całym okresie obowiązywania umowy, w zakresie: a) świadczenia usług telefonicznych i faksowych (lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych i inny ruch do sieci publicznej), realizowany na łączach POTS, ISDN BRA (2B+D) oraz ISDN PRA (30B+D), b) świadczenia usług telefonicznych i faksowych (lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych i inny ruch do sieci publicznej), realizowany w ramach telefonii internetowej VoIP, w oparciu o wirtualną centralkę abonencką V-PBX (Virtual Private Branch Exchange) oraz SIP-TRUNKING, c) świadczenia usług dostępu do sieci Internet, realizowanych na symetrycznych łączach internetowych, d) świadczenia usług dzierżawy łączy analogowych (par miedzianych). 2) świadczenie usług dodatkowych w zakresie: a) zarządzania usługami wraz z utrzymaniem systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego przez Wykonawcę, b) świadczenia usług:  billing online,  fax serwera, umożliwiającego wysyłanie i odbieranie transmisji faksowych za pośrednictwem aplikacji WEB (z poziomu przeglądarki internetowej) na numeracji opisanej w tabeli nr 7,  ochrony łącza dostępowego (internetowego) Zamawiającego przed atakami DDoS  nagrywania rozmów telefonicznych z możliwością odtwarzania ich poprzez stronę www w okresie 12 miesięcy od wystąpienia połączenia na numeracji opisanej w tabeli nr 5, 3) zestawienia, a następnie dzierżawy pomiędzy wszystkimi lokalizacjami Zamawiającego połączeń światłowodowych (za pośrednictwem 52 szt. ciemnych włókien światłowodowych – jednomodowych), 4) zestawienie do dnia 31.12.2019 r., a następnie dzierżawa pomiędzy wskazanymi (w tabeli nr 3 pozycja 12, 13, 14) lokalizacjami Zamawiającego połączeń światłowodowych (za pośrednictwem 6 szt. ciemnych włókien światłowodowych – jednomodowych), według schematu ideowego połączeń obiektów Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, 5) dzierżawy sprzętu teleinformatycznego opisanego w tabeli nr 8, 6) W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość: a) zakupu do 20 licencji PBX do istniejących central IP Zamawiającego w ramach prawa opcji, b) zakupu i aktywacji do 100 numerów VPBX, c) zwiększenia liczby nagrywanych numerów telefonicznych do 50 szt. poza numeracją opisaną w tabeli nr 5, d) zwiększenia liczby kont fax serwera do 25 szt. poza numeracją opisaną w tabeli nr 7, e) zwiększenia ilości minut na poszczególnych frakcjach połączeń: • Połączenia lokalne i strefowe do 6587 minut • Połączenia międzystrefowe do 336 minut • Połączenia kierowane do krajowych sieci komórkowych do 2509 minut • Połączenia międzynarodowe do sieci stacjonarnych, kierowanych do krajów Unii Europejskiej do 38 min poza prognozowanymi wielkościami określonymi w tabeli nr 9. f) możliwość wykonywania połączeń nie wyszczególnionych w tabeli nr 9, zgodnie z cennikiem operatora obowiązującym na dzień wystawienia faktury, na sfinansowanie których Zamawiający przeznacza kwotę do 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64215000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną