Sukcesywny zakup odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz jednorazowych materiałów medycznych na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2020-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zamowienia.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz jednorazowych materiałów medycznych na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny zakup odczynników, materiałów laboratoryjnych oraz jednorazowych materiałów medycznych na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO, w podziale na części, tj.: 1.1. Część nr 1: Sukcesywny zakup odczynników na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO. 1.2. Część nr 3: Sukcesywny zakup odczynników na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO. 1.3. Część nr 6: Sukcesywny zakup odczynników na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO. 1.4. Część nr 8: Sukcesywny zakup odczynników na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO. 1.5. Część nr 10: Sukcesywny zakup odczynników na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO. 1.6. Część nr 14: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO. 1.7. Część nr 18: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO. 1.8. Część nr 22: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO. 1.9. Część nr 24: Sukcesywny zakup jednorazowych materiałów medycznych na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO. 1.10. Część nr 26: Sukcesywny zakup jednorazowych materiałów medycznych na potrzeby Wydziału Lekarskiego UO. 2. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załącznikach nr 1.1., 1.3., 1.6., 1.8., 1.10., 1.14., 1.18., 1.22., 1.24., 1.26. do SIWZ (odpowiednio do części), zwany dalej opisem przedmiotu zamówienia/umowy. 3. W rozumieniu niniejszej SIWZ wykonaniem przedmiotu zamówienia jest sukcesywne dostarczenie przez Wykonawcę bieżących zamówień, zgodnie z wymaganiami i parametrami określonymi przez Zamawiającego w przedmiotowej SIWZ. 4. Zamówienie – to bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, określające ilość tego asortymentu, miejsce dostawy, jednostkę Zamawiającego zainteresowaną zamówieniem; w okresie o którym mowa w pkt. 4.1 SIWZ. 5. Ilości produktów (przedmiotu zamówienia) wskazane odpowiednio w załączniku nr 1.1., 1.3., 1.6., 1.8., 1.10., 1.14., 1.18., 1.22., 1.24., 1.26. do SIWZ (w kolumnie Planowana ilość) są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich dwunastu [ 12 ] miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie tym samym możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach podanych odpowiednio w załączniku nr 1.1., 1.3., 1.6., 1.8., 1.10., 1.14., 1.18., 1.22., 1.24., 1.26. do SIWZ, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przyszłej umowy. 6. Wykonawca w swojej ofercie może zaproponować przedmiot zamówienia inny niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (odpowiednio w załączniku nr 1.1., 1.3., 1.6., 1.8., 1.10., 1.14., 1.18., 1.22., 1.24., 1.26. do SIWZ), lecz o parametrach nie gorszych od podanych, załączając jednocześnie dane techniczne proponowanych elementów. 7. W części nr 14, 18, 22 i 24, 26: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy i jego elementy na okres dwunastu [ 12 ] miesięcy, który jest liczony od dnia podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru. W części nr 1, 3, 6, 8, 10: Odczynniki chemiczne winny mieć, w dniu odbioru przedmiotu umowy, nie krótszy niż dwunasto- [ 12 ] miesięczny okres gwarancji. Nie dotyczy to odczynników nietrwałych, na które producent przewiduje krótszy okres gwarancyjny. W każdym przypadku gwarantowany okres przydatności tych odczynników nie może być krótszy niż 75% terminu gwarantowanego (deklarowanego) przez producenta określanego jako okres pomiędzy datą wykonania atestu a terminem ważności. 8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio załącznik nr załączniku nr 1.1., 1.3., 1.6., 1.8., 1.10., 1.14., 1.18., 1.22., 1.24., 1.26. do SIWZ), użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. 9. Warunki równoważności rozwiązań: 9.1. Nie mniejszy zakres zastosowań, 9.2. Nie mniejsza funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie, 9.3. Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym, 9.4. Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania równoważnego, 9.5. Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji. 10. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowany przez Wykonawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe od określonych w SIWZ i załącznikach. 11. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy. 12. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną