Sukcesywny zakup materiałów i środków do utrzymania czystości oraz artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Opolskiego

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 13820000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zamowienia.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup materiałów i środków do utrzymania czystości oraz artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywny zakup materiałów i środków do utrzymania czystości oraz artykułów higienicznych dla Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części: 1. część nr 1: Sukcesywny zakup artykułów higienicznych – szczegółowo opisany w załączniku 1A do SIWZ. 2. część nr 2: Sukcesywny zakup profesjonalnych materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości – szczegółowo opisany w załączniku 1B do SIWZ. 3. część nr 3: Sukcesywny zakup środków chemii gospodarczej i artykułów gospodarczych – szczegółowo opisany w załączniku nr 1C do SIWZ. 4. Ilości wskazane w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C do SIWZ (odpowiednio do części) są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich dwudziestu czterech [ 24 ] miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie tym samym możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu umowy w poszczególnych pozycjach podanych w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C do SIWZ, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przedmiotu umowy, co nie będzie stanowić zmiany umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną