Sukcesywny druk i dostawa akcydensów, druków nietypowych oraz okolicznościowych

Uniwersytet Opolski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Opolski
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-040 Opole, Pl. Kopernika
 • Telefon/fax: tel. 077 5 415977 , fax. 775 415 930
 • Data zamieszczenia: 2018-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Opolski
  Pl. Kopernika 11 A
  45-040 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5 415977, fax. 775 415 930
  REGON: 138200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny druk i dostawa akcydensów, druków nietypowych oraz okolicznościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywny druk i dostawa akcydensów, druków nietypowych oraz okolicznościowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SIWZ. 3. Ilości wskazane w załączniku nr 1A, 1A’ do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich dwunastu [ 12 ] miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający ma możliwość zmiany ilości zamawianego przedmiotu zamówienia w poszczególnych pozycjach podanych w załączniku nr 1A, 1A’ do SIWZ, przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości przedmiotu zamówienia. 4. Dostawa przedmiotu zamówienia w rozumieniu SIWZ jest działaniem Wykonawcy polegającym na sukcesywnym dostarczeniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, o wymaganiach/parametrach nie gorszych niż te określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A do SIWZ) i ofercie wykonawcy, w odpowiedzi na jednostkowe, bieżące Zamówienia Zamawiającego składane Wykonawcy w okresie, o którym mowa w pkt. 4.1. SIWZ (dalej jako Zamówienia). 5. Wykonawca w ramach sukcesywnych dostaw dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniach zapobiegających jego uszkodzeniu podczas transportu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną