Sukcesywna dostawa wodomierzy i ciepłomierzy przystosowanych do zamontowania modułów zdalnego odczytu oraz dostawę modułów komunikacyjnych do ich zdalnego odczytu

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-867 Opole, ul. Hallera
 • Telefon/fax: tel. 774 545 712 , fax. 774 545 712
 • Data zamieszczenia: 2020-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Hallera
  45-867 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 545 712, fax. 774 545 712
  REGON: 53130874100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.opole.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa wodomierzy i ciepłomierzy przystosowanych do zamontowania modułów zdalnego odczytu oraz dostawę modułów komunikacyjnych do ich zdalnego odczytu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszkaniowych ciepłomierzy ultradźwiękowych o nominalnym przepływie 0,6 m³/h dn 15 z modułem radiowym (373 szt. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ) oraz dostawa mieszkaniowych wodomierzy cwu i zwu jednostrumieniowych, suchobieżnych dn 15 z modułem radiowym (łącznie 696 szt. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ) b) Przedmiotem zamówienia dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych dn20, dn25, dn40 z modułem radiowym. (łącznie 11 szt. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ) Wymagania dotyczące wodomierzy 1) Wodomierze muszą spełniać wymagania zawarte w:  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U.2019 r poz. 155 ze zm.),  Ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U.2018.1338 z dnia 2018.07.11),  rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz.U.2016.815 z dnia 2016.06.09.),  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1513). 2) Wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne fabrycznie nowe w roku sprzedaży z cechą legalizacyjną nadaną w roku realizacji zamówienia. 3) Możliwość zabudowy wodomierzy w pozycji poziomej i pionowej. 4) Klasa dokładności pomiaru wodomierzy R=Q3/Q1 dla zabudowy w pozycji poziomej winna być:  R≥ 100 dla wodomierzy wody zimnej,  R≥80 dla wodomierzy wody ciepłej, 5) Wodomierze winny być przystosowane do montażu nakładki do odczytu radiowego bez ingerencji w wodomierz, zarówno podczas pierwszej instalacji jak i podczas eksploatacji. 6) Wymaga się, aby wodomierze posiadały trójwymiarowy wskaźnik ruchu do modułu radiowego, 7) Urządzenie wskazujące wodomierzy winno zapewniać swobodny, jednoznaczny odczyt, cyfry na bębenkach powinny być w dwóch kolorach, wartość działki elementarnej 0,001 m3. 8) Wodomierze powinny również posiadać:  atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla wody pitnej,  deklarację zgodności oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  podwójne ułożyskowania wirnika,  zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego (magnesy neodymowe),  zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną (wzmocniona konstrukcja osłony liczydła),  zabezpieczenie przed demontażem ( plomba ),  liczydło odporne na zaparowanie (hermetyczne),  blokadę pełnego obrotu liczydła. Wymagania dotyczące ciepłomierzy 1. Urządzenia winny spełniać następujące wymagania:  posiadać aktualne świadectwa legalizacji oraz inne certyfikaty wymagane obowiązującym prawem,  być rozdzielnymi zestawami elementów składowych: przelicznika, przetwornika przepływu, i pary czujników. Przedmiotowe elementy ciepłomierza nie muszą być samoistnymi przyrządami pomiarowymi, mogą być sprawdzane oddzielnie, mają oddzielnie zdefiniowane błędy graniczne dopuszczalne i mogą być składane z różnymi elementami ciepłomierzy (także innych typów i wytwórców) przy zachowaniu zgodności sygnałów pomiarowych.  być wyposażone w przeliczniki, który będzie posiadać: a) dostępne dane na wyświetlaczu:  liczydło energii w GJ,  liczydło objętości w m³,  wartość chwilowa temperatury zasilania i powrotu,  wartość chwilowa różnicy temperatur,  wartość chwilowa natężenia przepływu,  wartość chwilowa mocy cieplnej,  kod błędu,  czas pracy z błędem,  wartości miesięczne (min 12 miesięcy): energia , energia taryfowa, objętość, maksymalny przepływ, maksymalna moc,  wartości średnich dobowych z poprzedniej doby kalendarzowej; b) rejestry wartości średnich dobowych, w których zapamiętywane będą: średnie dobowe natężenia przepływu i temperatury zasilania i powrotu nośnika ciepła; c) moduły komunikacyjne zapewniające pracę ciepłomierzy w sieci zdalnych odczytów; d) możliwość nadawania kodu klienta (czterocyfrowy). Dostawca zapewni system umożliwiający zdalny odczyt danych z wodomierzy i ciepłomierzy. z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Oferent uwzględnia cenę dostawy oprzyrządowania i oprogramowania oraz jego uruchomienia w cenie wodomierzy i ciepłomierzy. System powinien zapewniać: 1) moduł radiowy transmisji jednokierunkowej, 2) brak możliwości demontażu nakładki radiowej bez naruszenia plomb, 3) minimalny czas pracy baterii 10 lat, 4) zabezpieczenie baterii przed jej demontażem przez osoby nieuprawnione. 5) automatyczną sygnalizację alarmów w przypadku:  rozłączenia nakładki i wodomierza ,  działania na wodomierz polem magnetycznym, wstecznego przepływu wody w wodomierzu, wraz z podaniem objętości wstecznej,  dłużej utrzymującego się stałego małego przepływu (cieknąca spłuczka,  bateria),  dłużej utrzymującego się stałego dużego przepływu (awaria instalacji w mieszkaniu),  niskiego poziomu (wyczerpania się) baterii, 6) możliwość przeprogramowania nakładki w przypadku wymiany wodomierza, 7) możliwość dokonywania odczytu danych z modułu „w ruchu”, terminalem przenośnym z zewnątrz budynku bez urządzeń pośrednich, 8) możliwość późniejszego włączania nowych wodomierzy do systemu, pamięć wskazań wodomierzy za 12 miesięcy, 9) możliwość dokonywania (oprócz planowanych odczytów okresowych) doraźnych odczytów kontrolnych w wybranych lokalach lub grupach lokali, Oprogramowanie do odczytów wodomierzy i ciepłomierzy powinno m.in: - działać na platformie Windows lub Android, - pozwalać na tworzenie własnej bazy danych przez Zamawiającego, - pozwalać na instalację na urządzeniu przenośnym, - importować dane do zewnętrznych programów rozliczeniowo-księgowych, - sygnalizować alerty systemowe i odczyty odbiegające od średniej, - sygnalizować występowanie sytuacji nietypowych, - archiwizować historię odczytów, - zapisywać gotowe odczyty w formatach csv, Excel/Office XML Zamawiający dysponuje oprzyrządowaniem i oprogramowaniem do odczytu wodomierzy i ciepłomierzy – Hydrolink i Hydrocal. W przypadku urządzeń obsługujących inny program oferent winien dostarczyć Zamawiającemu program równoważny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38550000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną