SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021 W PODZIALE NA ZADANIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA NATURALNEGO PRZEZNACZONEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021 W PODZIALE NA ZADANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszywa naturalnego przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowych 2020/2021 w podziale na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 14.21.22.00-2 – Kruszywo 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup kruszywa naturalnego przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg w ilości 3 500 Mg wraz z jego dostawą i rozładunkiem na terenie poszczególnych baz zimowego utrzymania dróg wyszczególnionych w pkt. 8.4. podpunkt 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Dostawa kruszywa naturalnego realizowana będzie w podziale na 3 zadania: Maksymalna ilość dostarczonego kruszywa wynosi 3 500 Mg, z czego: a) zadanie nr 1 - Oddział Terenowy w Głubczycach – 1 500,00 Mg, b) zadanie nr 2 - Oddział Terenowy w Grodkowie – 1 000,00 Mg, c) zadanie nr 3 - Oddział Terenowy w Oleśnie – 1 000,00 Mg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną