Słoneczny ogród -przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Słoneczny ogród -przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego o nowe obiekty małej architektury wraz z wygrodzeniem fragmentu przestrzeni przez nie zajętego i wykonaniem utwardzenia dojść nawiązujących do istniejącego układu komunikacyjnego parku. Szczegółowy zakres rzeczowy prac przewidzianych do realizacji ww. zadania inwestycyjnego zawarty jest w projekcie budowlano - wykonawczym pn. „Słoneczny ogród – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej” i obejmuje: 1) Wykonanie utwardzonych dojść od istniejących w parku szlaków komunikacyjnych do projektowanego terenu; 2) Ogrodzenie projektowanego terenu; 3) Dostawa i montaż zadaszenia membranowego wraz z jego konstrukcją; 4) Dostawa i montaż obrotowych ławek leżakowych; 5) Dostawa i montaż wielofunkcyjnego stołu do gry w szachy; 6) Dostawa i montaż obrotowych ławek leżakowych; 7) Dostawa i montaż ławek żeliwnych; 8) Dostawa i montaż koszy na śmieci; 9) Dostawa i montaż stojaków na rowery; 10) Dostawa i montaż tablicy informacyjnej; 11) Dostawa i montaż „hoteli dla owadów”; 12) Przygotowanie kanalizacji dla przewidzianej w przyszłości instalacji monitoringu; 13) Wykonanie nasadzeń (drzewa, krzewy, byliny).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną