Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1703 O w km 0+054,40 do 3+926, od 4+148 do 5+185, od 5+412 do 8+300 i od 8+345 do 10+859 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia i częściowym odnowieniu jezdni w m. Łubniany

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich
 • Telefon/fax: tel. 77 4414069 , fax. 77 4414071
 • Data zamieszczenia: 2020-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4414069, fax. 77 4414071
  REGON: 53142158400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1703 O w km 0+054,40 do 3+926, od 4+148 do 5+185, od 5+412 do 8+300 i od 8+345 do 10+859 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia i częściowym odnowieniu jezdni w m. Łubniany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1703 O w m. Łubniany i dotyczy robót na odcinku ścieżki od km 9+407 do km 10+119 ( kilometraż wg projektu ) i obejmuje następujące roboty: - roboty przygotowawcze; - prace geodezyjne (roboty pomiarowe oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej); - usunięcie drzew i krzewów; - rozbiórkę: o elementów istniejącej drogi, o nawierzchni, o podbudów, o barierek, o studzienki, o znaków; - roboty ziemne, w tym m.in.: o wykopy, o nasypy, o montaż studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu, o podłoża, o czyszczenie kanałów, o korytowanie; - podbudowy, w tym m.in.: o podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, o oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, o podbudowa z kruszywa łamanego, o podbudowa z betonu asfaltowego, o wyrównanie podłoża gruntem niewysadzinowym; - wykonanie nawierzchni, w tym m.in.: o nawierzchnie z betonu asfaltowego ścieżki rowerowej, zjazdów i włączeń dróg, o frezowanie nawierzchni i utylizacja frezowin, o zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowej; - roboty wykończeniowe, w tym m.in.: o umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, o humusowanie; - oznakowanie poziome i pionowe; - elementy ulic, w tym m.in.: o wbudowanie krawężników betonowych, obrzeży betonowych i oporników betonowych na ławach betonowych z oporem, o chodnik z płytek sensorycznych, o wykonanie ścieku z kostki betonowej - na ławie betonowej z oporem, o montaż studzienki ściekowej ulicznej z osadnikiem bez syfonu, o regulacja urządzeń obcych zlokalizowanych w jezdni i poboczu; - szczegółowy zakres i wymagania określono w Dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robót oraz w Specyfikacjach Technicznych (ST). W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - opracowania harmonogramu robót, - opracowania Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), - opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem), - zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowania dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i zaklauzulowanej, - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót, - innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji technicznej, - sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót ( 1 egz. płyt CD, przekazane wraz z dokumentacja powykonawczą), - bezpośrednio przed przystąpieniem do wycinki drzew Wykonawca bezwzględnie winien upewnić się czy w obrębie drzew nie znajdują się miejsca lęgowe ptaków (budki, dziuple, gniazda), - odkupienia 100% drewna, pozyskanego z wycinki drzew na tym zadaniu, wg cen wynikających z protokołu brakarskiego sporządzonego (na zlecenie Wykonawcy) przez uprawnionego leśnika. Koszt powyższych prac obciąży Wykonawcę robót. Szczegółowy opis, zakres i ilości robót zawierają następujące załączniki do niniejszej SIWZ: - Dokumentacja projektowa (DP), - Przedmiar robót (PR), - Specyfikacje techniczne (ST). Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w oparciu o pomiary powykonawcze robót według cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 48 miesięcy. Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny deklarowany okres gwarancji - 48 miesięcy - maksymalny deklarowany okres gwarancji - 60 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną