Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 O DK 45 – Osowiec – DK 45 w km 1+740 w m. Węgry – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego

Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich
 • Telefon/fax: tel. 77 4414069 , fax. 77 4414071
 • Data zamieszczenia: 2020-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4414069, fax. 77 4414071
  REGON: 53142158400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 O DK 45 – Osowiec – DK 45 w km 1+740 w m. Węgry – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1770 O DK 45 – Osowiec – DK 45 w km 1+740 w m. Węgry, który obejmuje: - odcinek drogi powiatowej Nr 1770 O wraz z mostem nad rzeką Mała Panew od km 1+600 do km 1+888, - opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, - uzyskanie informacji terenowo – prawnej, - wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych, - opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, - przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu i wystąpienie z wnioskiem do Wójta Gminy Turawa o wydanie decyzji o warunkach środowiskowych, w przypadku wydania przez Wójta Gminy decyzji nakazującej sporządzenie raportu o ochronie środowiska –przygotowanie tego raportu, - opracowanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z uzgodnieniami branżowymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem, - opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jej zatwierdzeniem, - sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, - wykonanie podziału działek – ok. 2 działek (ostateczna ilość będzie wynikała z przyjętych rozwiązań projektowych), - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, - opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót, kalkulacja cen jednostkowych), - uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu (jeśli zachodzi potrzeba), - szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III – OPZ. W ramach zamówienia przewiduje się również przygotowanie odpowiedzi na pytania przyszłych Wykonawców robót budowlanych, udzielenie wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu dot. przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego postępowania. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot umowy wykonany w związku z realizacją niniejszej umowy jest utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w związku z tym chroniony prawem autorskim. Na wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy. Deklarowany okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert: - minimalny deklarowany okres gwarancji - 24 miesiące - maksymalny deklarowany okres gwarancji - 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną